Meddelande om kakpolicy och integritetspolicy

Detta meddelande om kakpolicyn och integritetspolicyn (”meddelandet”) innehåller användbar information om hur och för vilka ändamål företaget samlar in, behandlar och delar personlig information (uppgifter). Integritetspolicyn bygger på de allmänna dataskyddsbestämmelserna (GDPR – General Data Protection Regulation).

Syftet med integritetspolicyn är att skydda våra kunders integritet enligt lagstiftningen i Republiken Estland och Europeiska unionens lagstiftning.

”Personuppgifter” är all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, e-postadress och information om besök på vår webbplats, kanaler i sociala medier och användning av våra tjänster.

Genom att använda vår webbplats godkänner du användning av kakor och de villkor för behandling av personuppgifter som beskrivs i denna kakpolicy och integritetspolicy.

Gäller från och med 22.07.2020

 1. Vems uppgifter behandlar UBG OÜ?

UBG OÜ är personuppgiftsansvarig och om du har några frågor kan du skicka en e-mail till: info@kiudbetoon.ee

UBG OÜ behandlar uppgifter om kunder och kontaktpersoner som har uttryckt en önskan om att använda våra tjänster eller som tidigare har använt våra tjänster.

I vissa fall behandlar vi personuppgifter som är tillgängliga från offentliga källor.

2. Ändamål och laglig grund för behandling av kundens personuppgifter (uppgifter)

Vi behandlar personuppgifter om frivilliga användare av våra marknadsföringskanaler och om användare av våra tjänster och om kunder (inbegripet kundrepresentanter) för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och för att tillhandahålla potentiella kunder bättre service och information.

När UBG OÜ behandlar personuppgifter för dessa ändamål är den lagliga grunden för behandlingen vårt legitima intresse av att säkerställa ett korrekt och bättre tillhandahållande av våra tjänster.

Vi samlar in uppgifter från UBG OÜ:s marknadsföringskanaler (inbegripet webbplatsen) om dess användning och potentiella kunders intressen för att bättre förstå våra kunders faktiska intressen, att tillhandahålla information av bättre kvalitet och att förbättra webbplatsens funktionalitet och användarvänlighet.

I detta fall är den lagliga grunden för behandlingen vårt legitima intresse av att bättre förstå våra kunders behov och tillhandahålla bättre service.

UBG OÜ behandlar till exempel uppgifter om kundernas köpbeteende, om läsning och öppnande av nyhetsbrev och om öppnande av annonser, för att ge kunderna de erbjudanden och det innehåll de föredrar.

UBG OÜ behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • upprättande och hantering av UBG OÜ:s kundbas;
 • tillhandahållande av nya tjänster till kunderna;
 • analysering och förbättring av UBG OÜ:s tjänster;
 • förvaltning av webbplatsen;
 • efterlevnad av rättsliga krav;
 • besvaring av kundförfrågningar;
 • utfärdande av certifikat och intyg.

3. Hur samlar vi in personuppgifter

Som regel samlar vi in personuppgifter direkt från de registrerade och med deras samtycke. Dessutom använder vi automatiserade datainsamlingsverktyg, inklusive kakor och andra spårningsverktyg, för att optimera användarupplevelsen på vår webbplats och tillhandahålla bättre tjänster till våra kunder.

Kakor och pixeltaggar och hur du blir av med dem

En kaka (cookie) är en liten textfil som skickas av en webbserver till en användares webbläsare och lagras på användarens hårddisk, vilket möjliggör att komma ihåg inställningar som t.ex. typsnittsstorlek, språk, utrustningens information, surfstatistik osv.

Alla webbläsare är standardinställda att acceptera kakor, men du kan vanligtvis ändra inställningarna i din webbläsare så att du vägrar kakor helt, blockerar kakor från tredje parter eller meddelar dig om varje kaka som skickas.

Pixeltaggar är små delar av webbplatsens kod som möjliggör webbplatser att läsa och placera kakor. Dessa aktiveras när användaren öppnar ett e-postmeddelande eller kommer till en webbplats, därefter laddas ner kakor från tredje parter eller det registreras att användaren har öppnat ett e-postmeddelande.

UBG OÜ använder följande kakor:

 • Sessionsbaserade kakor (tillfälliga kakor) som syftar till att möjliggöra användningen av tjänsten.
 • Permanenta kakor (lagras på användarens dator efter att webbläsaren stängts) som syftar till att komma ihåg kundens val på UBG OÜ:s webbplatser.

Mer specifikt använder UBG OÜ:

 • analytiska kakor, som samlar in information om webbplatsens användning. Till exempel vilka innehållssidor som är mest besökta eller vad besökarna söker på en webbplats osv. Dessa kakor samlar inte in information som direkt kan identifiera en webbplatsanvändare. Detta omfattar till exempel kakor från Google Analytics och Hotjar.
 • Marknadsföringskakor för att hjälpa till att leverera annonser som är inriktade mot användarens intressen. Till exempel har en Facebook Pixel-kod lagts till på kiudbetoon.ee:s webbplats, och om du inte längre vill se UBG OÜ:s annonser på Facebook kan du inaktivera den. Öppna https://www.facebook.com/ads/preferences och ta bort ”Annonsörer som du har kontaktat” under valet Eurotoetused.
 • Kakor från tredje parter, till exempel Youtube och Google Maps. Lokaliseringskarta och videor kommer inte att visas om du inte har godkänt integritetspolicyn. För att göra detta tekniskt möjligt använder vi kakan privacy_embeds som skapats av Avada kujundus.

Användaren har rätt att vägra lagring av kakor på sin dator. I så fall måste du ändra inställningarna i din webbläsare.

Anvisningar för att ställa in de mest populära webbläsarna:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

När användaren blockerar kakor kan det leda till att några funktioner på webbplatsen är kanske inte längre tillgängliga.

4. Personuppgifter som behandlas av UBG OÜ (inklusive uppgifter)

UBG OÜ får behandla följande personuppgifter (inklusive uppgifter):

Kontaktuppgifter – namn, e-postadress och telefonnummer

Uppgifter som samlas in och genereras i samband med fullgörandet av avtalet – personnummer, kundens preferenser i förhållande till UBG OÜ:s tjänster och produkter, återkoppling om våra tjänster, information om kundens arbete, affärsprocesser eller studievanor och preferenser.

Automatiskt insamlade uppgifter – uppgifter som samlas in från användarens webbläsare, inklusive webbläsartyp, utrustningens typ, kommunikationsspråk, från vilken webbadress användaren kom, vilka innehållssidor användaren besökte, användarens IP-adress och andra trafikuppgifter.

Användarens handlingar i samband med UBG OÜ:s e-postmeddelanden – inklusive vilka e-postmeddelanden användaren öppnades, när och hur.

Andra personuppgifter som du har offentliggjort eller gjort tillgängliga för oss på tredje parts sociala nätverk såsom LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram och andra.

UBG OÜ behandlar inte som personuppgiftsansvarig särskilda kategorier av personuppgifter.

5. Delning av personuppgifter

UBG OÜ överför inte kunduppgifter till stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU).

UBG OÜ delar inte kundernas personuppgifter med tredje parter, förutom på de villkor som anges nedan. Alla uppgifter kommer endast att användas för kommunikation och för att tillhandahålla en bättre produkt eller tjänst.

Vi kan dela dina personuppgifter i följande fall:

 • Skuldindrivning – leverantörer av inkassotjänster, register över uteblivna betalningar.
 • Nationella tillsynsmyndigheter och polisen.
 • Offentlig återkoppling med kundens samtycke.
 • Företaget överför de personuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av betalningar till personuppgiftsbiträdet Maksekeskus AS.

6. Säkerhet, användning och lagring av personuppgifter (uppgifter)

UBG OÜ kan skicka information till kunder om sina tjänster, produkter, nyhetsbrev och erbjudanden om kunden har gett oss själv sina kontaktuppgifter, men endast tills kunden har begärt att upphöra med de sistnämnda aktiviteterna eller har valt att inte längre ta emot vårt nyhetsbrev.

6.1. Säkerhet för personuppgifter

Säker lagring av personuppgifter är UBG OÜ:s högsta säkerhetsprioritet. Vi vidtar alla tänkbara åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, publicering och annan olaglig behandling. Vi skyddar personuppgifternas konfidentialitet och integritet och säkerställer åtkomst till uppgifter i enlighet med gällande lagar.

Vi har vidtagit rimliga och tillräckliga organisatoriska åtgärder samt tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar. De åtgärder som används beror på typen av personuppgifter och de möjliga konsekvenserna av att de publiceras.

UBG OÜ har vidtagit nödvändiga tekniska, fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda kundens personuppgifter mot förlust och olaglig behandling.

6.2. Lagringsperiod – hur länge lagrar vi personuppgifter?

UBG OÜ behåller personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Lagringsperioden beror också på behovet av att svara på förfrågningar från de registrerade, lösa problem och uppfylla rättsliga krav på lagring av handlingar.

Vi raderar personuppgifterna när vi inte längre behöver dem och inte längre är skyldiga att behålla dem enligt lag.

Vi kan fortsätta att använda uppgifter i fråga för statistiska ändamål, men endast i pseudonymiserad eller anonymiserad form.

Om du har några frågor tveka inte att skicka oss ett e-mail: info@eurotoetused.ee

7. Kundens (den registrerade) rättigheter

Kunden har rätt att få tillgång till sina egna personuppgifter som behandlas av UBG OÜ och har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Om kunden har några frågor om sina rättigheter eller anser att UBG OÜ har kränkt hens rättigheter i behandlingen av hens personuppgifter ska hen kontakta UBG OÜ via e-post på info@kiudbetoon.ee.

Om du inte vill ta emot marknadsföringsmeddelanden från UBG OÜ kan du välja bort detta genom att följa instruktionerna i sidfoten i varje marknadsföringsmeddelande eller genom att kontakta oss via vår kontaktsida.

Den registrerades rättigheter

Rätt till upprättelse – den registrerade har rätt att få sina felaktiga personuppgifter upprättade utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering – den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål, förutsatt att vissa ytterligare villkor är uppfyllda.

I vissa fall har den registrerade rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om hen och som hen har lämnat till oss, och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt och om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och är automatiserad.

Den registrerade har rätt att när som helst göra invändningar, av skäl som hänför sig till hens specifika situation, mot behandling av hens personuppgifter som utförs i överensstämmelse av relevanta bestämmelser i lagstiftningen, inklusive profilering som utförs på grundval av dessa bestämmelser.

Om inte annat följer av lagstiftningen har den registrerade rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för hen eller påverkar hen i betydande grad.

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke får den registrerade återkalla sitt samtycke när som helst, utan att detta påverkar lagligheten hos behandling på grundval av detta samtycke innan det återkallas.

Vänligen kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.

Om du inte är nöjd med den lösning som UBG OÜ erbjuder har du rätt att vända dig till Republiken Estlands dataskyddsinspektion och till domstolen.

8. Övriga bestämmelser

UBG OÜ förbehåller sig rätten att ensidigt ändra kakpolicyn och integritetspolicyn. Den senaste versionen av kakpolicyn och integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på den här webbplatsen.

Denna kakpolicy och integritetspolicy regleras av lagstiftningen i Republiken Estland. Tvister eller anspråk som uppstår i samband med policyn ska avgöras av Harju Maakohus (Förstainstansdomstolen i Harju) i Tallinn.